• Customer Care
  • (888) 123-4567
Slide background

PRODUKTÓW I USŁUG

PROCESÓW PRODUKCYJNYCH,

CERTYFIKACJA

WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZNAKU JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ / NAZWY JEDNOSTKI AKREDYTACYJNEJ

1. Nazwa , dane i lokalizacja właściciela znaku.
GRAND CERT Sp. z o.o.
ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
Tel.: +48 22 343 98 00
Faks: +48 22 343 98 10
e-mail: info@grand-cert.com

GRAND CERT Sp. z o.o. jest właścicielem znaku towarowego GRAND CERT (następnie zwanym „znak”), który może być

stosowany w kształcie przedstawionym w niniejszym załączniku.

2. Użytkownicy znaku Grand Cert

Użytkownikami znaku są właściciele ważnych certyfikatów GRAND CERT, przy czym pod określeniem właściciel certyfikatu GRAND CERT należy rozumieć te przedsiębiorstwa, którym wydane zostały certyfikaty GRAND CERT.

3. Przyznanie prawa do stosowania znaku

GRAND CERT pozwala użytkownikowi na stosowanie znaku w sposób zgodny z przepisami umowy o udzielenie certyfikatu i przynależnych dokumentów, a zwłaszcza niniejszych warunków GRAND CERT. Użytkownik znaku zapewnia, że wykorzystanie znaku w reklamach lub w innych działaniach realizowane będzie w ramach niniejszych warunków.
Prawo stosowania znaku ograniczone jest do osób prawnych i nie może być bez wyraźnego zezwolenia GRAND CERT przenoszone na osoby trzecie lub następców, albo być przedmiotem cesji lub odkupienia i jakiegokolwiek wymuszonego działania. Znak również nie może być używany do oznaczania poszczególnych wyrobów, także nie może znajdować się w ścisłym związku z wyrobami w taki sposób, który mógłby sugerować, iż właśnie te wyroby są certyfikowane przez Grand Cert. Użytkownik znaku jest wobec Grand Cert odpowiedzialny za stosowania tego znaku, a zwłaszcza za jego wykorzystanie w celach reklamowych.
Znak nie może być używany przez certyfikowanego klienta na laboratoryjnych sprawozdaniach z badan lub inspekcji, świadectwach wzorcowania.

4. Kształt/ forma

Dopuszczalne jest wyłącznie stosowanie znaku w formie i kształcie przedstawionym w załączniku. Znak musi być łatwy do odczytania i wyraźnie widoczny.


5. Zakres używania znaku
Użytkowanie znaku jest ograniczone do obszaru obowiązywania certyfikacji przedsiębiorstwa, który określony został w świadectwie certyfikacji. Znak może być stosowany tylko dla celów handlowych i wyłącznie w dokumentach w korespondencji handlowej oraz w materiałach reklamowych.


6. Zawieszenie certyfikacji
Jeżeli stosownie do reguł certyfikacji GRAND CERT certyfikacja zostanie zawieszona, to użytkownik znaku traci prawo do stosowania znaku. W takim przypadku użytkownik znaku może posiadane jeszcze dokumenty opatrzone tym znakiem używać najwyżej przez okres jednego miesiąca od wejścia w życie zawieszenia certyfikacji.


7. Anulowanie certyfikacji
Jeżeli stosownie do reguł certyfikacji GRAND CERT certyfikacja zostanie odwołana, to użytkownik znak traci prawo do stosowania znaku. W takim przypadku użytkownik znaku może najwyżej przez okres jednego miesiąca od wejścia w życie odwołania certyfikacji używać posiadane jeszcze dokumenty opatrzone tym znakiem.


8. Inna utrata prawa do stosowania znaku
Prawo stosowania znaku wygasa zarówno z upływem daty ważności certyfikacji jak również w przypadku stwierdzenia przez Jednostkę niewłaściwego wykorzystania certyfikacji. Jednostka ma prawo podjąć działania takie jak cofnięcie certyfikatu, opublikowanie informacji o wykroczeniu a także podjąć odpowiednie działania prawne. Jeżeli prawo do stosowania znaku wygaśnie, to użytkownik znaku może posiadane jeszcze dokumenty opatrzone tym znakiem używać najwyżej przez okres jednego miesiąca od wejścia w życie wygaśnięcia certyfikacji.

 

Image

Grand Cert  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie,
adres: ul.Serwituty 25, 02-233  Warszawa,
NIP 5223020640, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
dla m.st Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000529206
Wysokość kapitału zakładowego: 40.000,00 zł

Informacja zwrotna

KONTAKT

GRAND CERT Sp. z o.o.
ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
Tel.: +48 22 343 98 00
Faks: +48 22 343 98 10
e-mail:info@grand-cert.com


GRAND CERT Sp. z o.o. (Dział techniczny)
ul. Strumok 9/116
79020, Ukraina, Lwów
Теl. +38 094 993 72 13
Теl. +38 067 20 89 463
e-mail: info@grand-cert.com