STREFA KLIENTA


POLITYKA BEZSTRONNOŚCI

SKARGI I ODWOŁANIA

GRAND CERT

POLITYKA BEZSTRONNOŚCI


GRAND CERT Sp z o.o. jako akredytowana jednostka certyfikacyjna deklaruje, że bezstronność wraz z etyką zawodową należą do najważniejszych uwarunkowań naszej działalności certyfikacyjnej. W związku z tym, kierując się wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17021.1:2015 i PN-EN ISO/IEC 17065:2013, zapewniamy, że Grand Cert:

jest niezależną, obiektywną i bezstronną jednostką certyfikacyjną działającą jako strona trzecia
 • nie oferuje i nie prowadzi żadnej działalności konsultacyjnej w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, które mogłyby zagrażać bezstronności i niezależności.
 • nie współpracuje i nie ma powiązań z żadnymi organizacjami konsultingowymi w zakresie certyfikacji systemów zarządzania
 • stosuje obecność dopuszczalnego dwurocznego okresu od momentu świadczenia doradztwa w kwestiach systemów zarządzania co minimalizuje zagrożenie bezstronności do przyjętego poziomu
 • nie organizuje i nie prowadzi szkoleń dedykowanych dla klientów, które mogłyby zagrażać bezstronności i niezależności
 • nie prowadzi auditów wewnętrznych u certyfikowanych klientów
 • nie prowadzi żadnych usług z zakresu, projektowania, wytwarzania lub nadzoru certyfikowanych wyrobów, procesów lub usług
 • nie certyfikuje innych jednostek certyfikacyjnych w zakresie systemów zarządzania, ani żadnych ich części
 • wystrzega się usług i relacji, z jakimi może wiązać się występowanie konfliktu interesów
 • W celu zapewnienia bezstronności działania personelu /pracowników/ wewnętrznego i zewnętrznego, mogącego wpłynąć na wyniki certyfikacji, Grand Cert Sp. z o. o. wymaga od pracowników powiadomienia o każdej znanej im sytuacji, która może grozić konfliktem interesów. Kierownictwo Grand Cert Sp. z o. o. wykorzysta te informacje, jak dane do identyfikacji zagrożeń bezstronności, związanych z działaniem pracowników lub organizacji, które ich angażują, i nie angażuje takiego personelu, jeśli on nie może wykazać brak konfliktu interesów.
 • Auditorzy nie mogą wykonać więcej niż 3 audyty z rzędu dla tej samej firmy.
 • Audit przeprowadzany jest przez inną osobę niż weryfikacja lub podejmowanie decyzji w sprawie certyfikacji.
 • zapewnia jednakowy dostęp do swoich usług dla wszystkich wnioskujących o certyfikację systemów zarządzania
W swojej działalności Grand Cert regularnie określa ryzyka z tytułu swojej bezstronności. Obejmują one ryzyka, powstające wskutek jej działalności, jej stosunków, lub stosunków między jej pracownikami. Jeśli ryzyko bezstronności zostało zidentyfikowane, Grand Cert Sp. z o. o. pokazuje, jak je usuwa lub minimalizuje. W razie prawdopodobieństwa wystąpienia stronniczości w działaniach Grand Cert Sp. z o. o. ostateczna decyzja o możliwości przeprowadzenia certyfikacji podejmowana jest po wynikach rozpatrzenia sprawy przez Komitet ds. zapewnienia bezstronności.

GRAND CERT

SKARGI I ODWOŁANIA


Organizacja może zwrócić się na piśmie w sprawach dotyczących wszystkich decyzji wydanych przez Grand Cert na wszystkich etapach procesu certyfikacji na terenie każdego kraju działalności Grand Cert.

Jednostka certyfikująca powinna dostarczać na żądanie informacji o:

Na żądanie klienta udostępniamy informacje dotyczące: obszarów geograficznych w których działamy, statusu danej certyfikacji, informacje szczegółowe dotyczące certyfikowanego klienta (nazwa, norma odniesienia, zakres certyfikacji, geograficzna lokalizacja).

Odwołania, Skargi dotyczące certyfikacji
Informacja dla stron zainteresowanych w sprawie składania skarg i odwołań na usługi certyfikacyjne Grand Cert

Odwołanie – niezgoda Zamawiającego wobec działań Firmy w zakresie podjęcia decyzji w kwestiach certyfikacji, podanie o naruszenie zasad certyfikacji i zaskarżenie innych działań dot. certyfikacji, jeśli one skutkowały naruszeniem uprawnień i interesów wnioskodawcy.
Skarga – to wniosek o wyrażanie niezadowolenia z jakości wykonanych usług lub prac Grand Cert.

Proces rozpatrywania skarg


1. Odebranie i rejestrowanie skarg
Zgłoszenie skargi przez Klienta Grand Cert, klienta; organizacji certyfikowanej przez GRAND Cert lub innych stron zainteresowanych może nastąpić:
– drogą e-mailową na adres info@grand-cert.com
– poprzez wysłanie skargi pisemnej na adres siedziby w Polsce jak i na Ukrainie
– poprzez zgłoszonej w formie ustnej, na przykład przez telefon, z wyjątkiem skarg, według których nie da się ustalić autorstwa (takie skargi uznawano za anonimowe i nie podlegają rozpatrywaniu),
Po otrzymaniu skargi następuje kolejno:
Potwierdzenie odebranie skargi oraz
analiza, czy skarga dotyczy działań z tytułu certyfikacji, za którą ponosi odpowiedzialność Firma, i, jeśli tak, działa zgodnie z regulaminem postępowania ze skargami
rejestracja skargi przez Grand Cert

2. Rozpatrzenie skargi
Rozpatrzenie skargi nastąpi w okresie najpóźniej 2 tygodni od dnia wpłynięcia skargo Jeśli w okresie 2 tygodni nie ma możliwości rozstrzygnąć kwestii, Prezes Zarządu wyznacza dodatkowy czas w celu jej rozpatrzenia. Przy tym ogólny okres rozpatrzenia skargi nie może przekraczać 45 dni.
3. Powiadomienie Klienta o wynikach
W ciągu trzech dni roboczych od dnia podjęcia decyzji w sprawie skargi wnioskodawcy przesyła się odpowiedź pisemna
Jeżeli składający skargę nie będzie zgadzał się z podjętą decyzją, ma prawo złożyć od niej odwołanie w formie pisemnej do Prezesa Grand CERT w ciągu 14 dni od powiadomienia o decyzji.

Zarządzanie odwołaniami:
Zamawiający może odwołać się od następujących działań i decyzji:
Odmowa rozpatrzenia podania na certyfikację;
Podjęcie decyzji o odmowie w wydaniu certyfikatu zgodności;
Wstrzymanie lub anulowanie certyfikatu zgodności;
Naruszenie zasad i procedury certyfikacji;
Brak kompetencji audytora.
Wnoszący odwołanie ma prawo odwołać się od innych działań Urzędu d.s. Certyfikacji dot. certyfikacji, o ile one skutkowały naruszeniem jego uprawnień i interesów.


Schemat postępowania w przypadku odwołania
1. Tryb wniesienia odwołania : Odwołanie powinno być wnoszone w formie pisemnej do Prezesa Zarządu Firmy /z wymienieniem jego imienia i nazwiska/ w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego ( Organizacji) decyzji
2. Potwierdzenie zgłaszającemu otrzymanie skargi najdalej w ciągu 2 tygodni oraz poinformowanie go o sposobie rozpatrzenia skargi.
3. Rejestracja odwołania przez Biuro Grand Cert
4. Tryb rozpatrzenia odwołania : Rozpatrzenie odwołania nastąpi w okresie najpóźniej 1 miesiąca po jego rejestracji. Jeśli w okresie jednego miesiąca nie ma możliwości rozstrzygnąć kwestii, zawartej w odwołań, Prezes Zarządu wyznacza dodatkowy czas w celu jej rozpatrzenia. Przy tym ogólny okres rozpatrzenia odwołań nie może przekraczać 45 dni.
5. Przedstawienie składającemu wyników rozpatrzenia i podjętej decyzji w sprawie, ewentualnie poinformowanie o dalszych niezbędnych działaniach
W przypadku niezgody jednej ze stron z decyzją, od niej można odwołać się w zależności od systemu certyfikacji w siedzibach centralnych /centralach/ właścicieli standardów.
Od decyzji siedzib centralnych właścicieli standardu można odwołać się w trybie sądowym zgodnie z obowiązującym prawem.

grand cert

kontakt

GRAND CERT Sp. z o.o.
ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
Tel.: +48 22 343 98 00
Faks: +48 22 343 98 10
e-mail:info@grand-cert.com

GRAND CERT Sp. z o.o. (Dział techniczny)
pr. Chornowola 63
79020, Ukraina, Lwów
Теl. +38 094 993 72 13
Теl. +38 067 20 89 463
e-mail: info@grand-cert.com

CRM-форма з'явиться тут