CERTYFIKACJA


IFS FOOD

Stowarzyszenie Członków Niemieckiej Federacji Handlu Detalicznego Handelsverband des Deutschland (HDE) i ich francuscy koledzy – Federacja Przedsiębiorstw Handlu Detalicznego i Dystrybucji (FCD) opracowali normę zapewnienia bezpieczeństwa oraz jakości produktów spożywczych, sprzedawanych przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego pod znakami towarowymi. Norma otrzymała nazwę ІFS Food, która pozwala na ocenę systemu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności, kierując się jednym podejściem. Norma ta obejmuje wszystkie etapy produkcji i przetwarzania produktów spożywczych. ІFS Food Standard jest uznawany przez Global Food Safety Initiative (GFSI).

Głównymi celami ІFS Food są:

określenie jedynej normy, która obejmowałaby wszystkie przedsiębiorstwa z punktu widzenia jakości i bezpieczeństwa żywności,
współpraca z akredytowanymi organami certyfikującymi i wykwalifikowanymi audytorami,
zapewnienie możliwości porównania i uzyskanie przejrzystości całego łańcucha dostaw,
ograniczenie czasu i kosztów zarówno dla dostawców, jak i sprzedawców.


Treść standardu IFS Food:


Część 1: Protokół audytu
Część 2: Lista wymagań audytowych..
Część 3: Wymagania dotyczące Jednostek Akredytujących. Jednostek Certyfikujących i Auditorów.
Część 4: Opracowanie raportu, oprogramowanie AuditXpressTM oraz portal auditu IFS.
Część 5: Protokół dla auditorów z auditu niezapowiedzianego.


Korzyści z wdrożenia i certyfikowania systemu IFS Food:

Przejrzysta organizacja i dokumentacja wszystkich procesów w przedsiębiorstwie,
kontrola niezgodności, wprowadzenie odpowiedniego poziomu jakości i bezpieczeństwa produktów i procesów,
uniknięcie konieczności przechodzenia corocznych diagnostycznych audytów METRO Cash and Carry , Fozzy Food oraz innych sieci handlowych, w tym zagranicznych.
przyznanie dobrze znanego, zarówno na Ukrainie jak i w innych krajach Europy, certyfikatu IFS Food, należącego rodziny standardów IFS, rozpoznawalnym na całym świecie,
Certyfikacja IFS Food odbywa się tylko przy udziale jednostki certyfikującej, która dysponuje odpowiednim poziomem akredytacji,
Certyfikat IFS Food jest zgodny z wymaganiami: ISO 9001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000.
Jednostka certyfikująca: Grand Cert świadczy usługi w zakresie certyfikacji zgodnie z normą IFS Food. W naszej firmie pracują audytorzy IFS Food posiadający odpowiedni poziom uprawnień wraz z ugruntowanym doświadczeniem zawodowym.

Więcej informacji na temat normy IFS Food można dowiedzieć się na oficjalnej stronie internetowej Standardu IFS: https://www.ifs-certification.com.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących certyfikacji, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem naszego biura.

ISO 9001

Norma ISO 9001 (SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, SZJ) stanowi uniwersalną podstawę do budowy systemu zarządzania jakością, pozwalającą firmie utrzymać stabilną jakość produktów, przyczyniając się do rozwoju i wzrostu efektywności organizacji.


SZJ opiera się na zasadach zarządzania jakością, dzięki którym w przedsiębiorstwie kształtuje się podejście procesowe, a także traktuje go jako sposób szybkiego wykrywania i realizacji możliwości jego poprawy.


Wysiłki Państwa, w celu zapewnienia jakości produktów i usług, wpływają w pozytywny sposób na korporacyjną kulturę Państwa firmy, ponieważ pracownicy dostrzegają i zaczynają rozumieć potrzebę stałego doskonalenia w ramach SZJ.


Procesy SZJ, które odbywają się w przedsiębiorstwach, można stosować w każdej organizacji niezależnie od obszaru działalności, stosowanych technologii, kwalifikacji i liczby pracowników.
Zapewnimy Państwu usługi na wszystkich etapach procesu certyfikacji.


Główne etapy procesu certyfikacji:


Określenie zakresu certyfikacji;
Audyt certyfikacyjny przeprowadzany jest w dwóch etapach:
Etap 1 – analiza gotowości organizacji do certyfikacji.
Etap 2 – ocena wdrożenia i skuteczności systemu zarządzania organizacji.


Przy pozytywnym wyniku Etapu 2 audytu wydawany jest certyfikat na okres ważności 3 lata.
Audyty nadzorcze są przeprowadzane celem potwierdzenia, że system zarządzania w dalszym ciągu spełnia wymagania normy i monitorowania ciągłego doskonalenia (1 raz w roku).

Audyt recertyfikacyjny przeprowadzany jest co 3 lata, w celu potwierdzenia zgodności i skuteczności systemu zarządzania.

ISO 22000

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization) aby zareagować na rosnące wymagania dotyczące certyfikacji w łańcuchu żywności, opracowała normę ISO 22000 określającą wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i obejmującej wszystkie organizacje łańcucha produkcji żywności – od upraw i hodowli przez produkcję po talerz (ang. from farm to fork).

Norma ISO 22000 jest nowym podejściem do zarządzania bezpieczeństwem żywności i pasz i została opracowana dla wszystkich organizacji uczestniczących w łańcuchu żywnościowym, min.:

 • producentów żywności i pasz,
 • transportu i przechowywania środków spożywczych,
 • firmy logistycznych (magazyny, hurtownie, itp.),
 • producentów dodatków do żywności,
 • producentów opakowań do kontaktu z żywnością,
 • środków czystości,
 • usługodawców (ochrona przed szkodnikami),
 • produkcji pierwotnej (rolników).
Wyżej wymieniona norma ma na celu stworzenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i jest przeznaczona do stosowania przez wszystkie organizacje, biorące udział w łańcuchu produkcji, dostaw i sprzedaży produktów spożywczych.

Zgodnie z normą ISO 2200, łańcuch pokarmowy (ang. food chain) jest sekwencją etapów i czynności, obejmujących: produkcję, przetwarzanie, dystrybucję, przechowywanie i przetwarzanie środków żywienia i żywności, od produkcji pierwotnej do konsumpcji. Łańcuch produkcyjny traktowany jest jako jeden proces, w trakcie którego należy wyeliminować wszystkie czynniki, które mogą prowadzić do produkcji towarów niskiej jakości i niebezpiecznych dla zdrowia człowieka produktów.

W podstawie normy ISO 22000 założono koncepcję systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) — system analizy ryzyka, zagrożeń i kontroli punktów krytycznych. System НАССР jest naukowo uzasadnionym systemem nadzoru nad żywnością i jest ukierunkowany na likwidację bezpośrednich przyczyn zagrożeń zdrowia, bezpośrednio w miejscu ich powstawania. co pozwala na zapobieganie się lub wyeliminowanie zagrożeń zdrowotnych, związanych z surowcami, dodatkami i materiałami pomocniczymi, personelem, maszynami i urządzeniami, a także procesem technologicznym. Umożliwia to produkcję bezpiecznych towarów poprzez identyfikację i kontrolę czynników niebezpiecznych.

Zalety normy ISO 22000:

 • Może zastąpić wszystkie istniejące normy.
 • obejmuje cały łańcuch od producenta do konsumenta, a nie tylko jego części,
 • obejmuje również sąsiednie branże, takie jak producenci techniki przetwarzającej, magazynowanie i dystrybucja, co zwiększa przejrzystość całego łańcucha.
 • skierowany na bezpieczeństwo żywności, ponieważ zawiera podstawy koncepcji HACCP.


Zalety certyfikacji ISO 22000:

 • Identyfikacja, zarządzanie i doskonalenie procesów w zakresie bezpieczeństwa żywności i więzi w całym łańcuchu dostaw.
 • Zapewnienie dostawcom i zainteresowanym stronom pewności w kontroli zagrożeń przez Państwo.
 • Państwo ocenią swoje postępy na drodze do ciągłego doskonalenia swojej firmy
 • Tworzenie skutecznego wizerunku marki, marketingu i łatwego pozycjonowania produktu Państwa wśród najlepszych.

GLOBAL G.A.P

Informacje ogólne
Norma Global G.A.P. – międzynarodowa norma dla dobrej praktyki rolniczej, jest to naukowo-technicznie uzasadniony system, co gwarantuje wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów oraz służy jako podstawa gospodarczego sukcesu przedsiębiorstwa.
Wprowadzenie normy Global G.A.P. jest gwarancją tego, że konkretny produkt zostanie otrzymany pod warunkiem surowego przestrzegania wszystkich zaleceń i wymagań na każdym etapie technologicznym produkcji rolnej. Zgodnie z wymaganiami normy minimalizacja produkcyjnego ryzyka odbywa się poprzez śledzenie całego cyklu produkcyjnego, na przykład, od momentu zakupu lub produkcji pasz, materiału siewnego, innych technicznych i technologicznych zasobów i aż do momentu uzyskania końcowych produktów.
Norma Global G.A.P. uznana przez Międzynarodową Inicjatywę Bezpieczeństwa Żywności (GFSI), co oznacza zgodność z najwyższymi międzynarodowymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Dla kogo przeznaczona jest norma
Norma Global G.A.P. została zaprojektowana w celu certyfikacji rolników (producentów produkcji pierwotnej), które zajmują się jej produkcją i uprawą, w tym zbiory, dojenie, hodowla zwierząt do momentu uboju, rybołówstwo i tym podobne. Ponadto zakres certyfikacji obejmuje podstawową obróbkę produktów, w tym operacje, które nie niszczą oryginalną strukturę produktu, tutaj na przykład wchodzi chłodzenie, pakowanie i transport produktów, obróbka produktów mieszankami w celu nadania jej szczególnych właściwości.
Norma jest przeznaczona dla następujących branż rolnictwa:

 1. Uprawa roślin (warzywa i owoce; zboża; herbata; zielona kawa; ozdobne kultury oraz kwiaty i tak dalej).
 2. Hodowla zwierząt (hodowla bydła i owiec; świń; cieląt; hodowla kur; hodowla indyków; transport zwierząt; fermy mleczne i tym podobne.
 3. Hodowla wodnych zwierząt i roślin.
Korzyści wynikające z wprowadzenia normy Global G.A.P:

 • Wzrost poziomu zaufania konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktów, wizerunku i rankingu firmy w ogóle. Demonstracja orientacji firmy w kierunku produkcji bezpiecznych produktów.
 • Gwarancja produkcji produktów rolnych, które są bezpieczne dla konsumenta końcowego, w szczególności gwarantuje całkowite wyeliminowanie gromadzenia przez produkty szkodliwych substancji chemicznego pochodzenia.
 • Stworzenie takich warunków produkcji, które całkowicie wykluczają lub ostrzegają fizyczne i biologiczne zanieczyszczenie produktów.
 • Harmonizacja systemów zarządzania bezpieczeństwa żywności, zdrowia i bezpieczeństwa pracy personelu i ochrony środowiska.
 • Nawiązywanie nowych i doskonalenie istniejących produkcyjnych i biznesowych relacji z innymi producentami.
 • Możliwość promocji na rynku międzynarodowym.
Główną zachętą, siłą napędową i decydującym powodem wprowadzenia danej normy są korzyści ekonomiczne, ponieważ funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jego działalność produkcyjna na wysokim poziomie przyczynia się do zaspokojenia specyficznych potrzeb konsumentów, prowadzą do mobilności przedsiębiorstwa na rynku, rozszerzają się obszary zbytu produktów również na Ukrainie, jak i za granicą, zawierane są nowe umowy itd.

гранд серт

ZALETY CERTYFIKACJI


Jeśli chcesz poznać regiony geograficzne, w których działamy, status tego certyfikatu, nazwę, odpowiedni dokument regulacyjny, region i położenie geograficzne (miasto i kraj) dla konkretnego certyfikowanego klienta, skontaktuj się bezpośrednio z jednostką certyfikującą pod adresem

e-mail: quality@grand-cert.com

1

Zwiększone zaufanie klientów poprzez podniesienie poziomu jakości produktów.

2

Dobre wskaźniki konkurencyjności zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

3

Zmniejszenie kosztów poprzez zmniejszenie liczby kosztów.

4

Uznanie ze strony europejskich partnerów i otrzymywanie nowych inwestycji.

PROCES CERTYFIKACJI IFS

 • Ogólny opis procesu certyfikacji
Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotycząca norm IFS Foos, przebiega według poniżej przedstawionego schematu.
Poniższe etapy przedstawiają proces na poziomie ogólnym.

 • Zapytanie o ofertę na certyfikację
 • Umowa certyfikacyjna
 • Planowanie auditu
 • Przeprowadzenie auditu
 • Decyzja certyfikacyjna
 • Pozytywna Negatywna
 • Wydanie certyfikatu
Zapytanie o ofertę na certyfikację
Celem tego działania jest rozpoznanie potrzeb Klienta, ocena możliwości realizacji usługi przez jednostkę certyfikującą, oraz przygotowanie właściwej oferty na certyfikację i utrzymanie certyfikacji na dany system zarządzania. Obejmują one następujące działania:
– kontakt z klientem przedstawiciela Grand Cert lub klienta z Grand Cert
– wypełnienie przez klienta właściwego dla danego systemu zarządzania wniosku zwanego „Inquiry form” ( pobierz
tutaj).
– Przegląd wniosku przez Grand Cert.

Oferta certyfikacyjna (Grand Cert)
Sporządzenie przez Grand Cert oferty na certyfikację zwaną „OFFER” i przesłanie jej klientowi do akceptacji drogę e-mailową.
Oferta certyfikacyjna prezentuje warunki i zasady przeprowadzenia procesu certyfikacji.

Umowa certyfikacyjna
Po akceptacji oferty przez klienta następuje przygotowanie przez Grand Cert i przesłanie umowy na certyfikację tzw. Оrder form.

Planowanie auditu

Wyznaczenie auditorów i ustalenie terminu z klientem

Przeprowadzenie auditu – Audit certyfikacyjny
Ważnym czynnikiem jest przejście audytu certyfikacyjnego dla IFS Food. O wyznaczonej czas Audytor odwiedza firmę podczas auditu certyfikacyjnego i przeprowadza ocenę zgodnie z kryteriami niezbędnymi do certyfikacji.
Wynik audytu jest udokumentowany w raporcie. Wykryte niezgodnośći są dokumentowane i wysyłane do organizacji na piśmie w formie tzw. " Action plan ".
Główny audytor przygotowuje raport z audytu, a jednocześnie koordynuje plan działań naprawczych z klientem. Po audycie IFS Organizacja powinna przekazać plan działań naprawczych organu certyfikującemu w terminie do 14 dni od daty otrzymania raportu wstępnego і sporządzić plan działania. Wiodący audytor na żądanie organu certyfikującego prowadzi przegląd proponowanych przez organizację poprawek i działań korygujących na podstawie przekazanych dokumentów audytu.

Decyzja certyfikacyjna – Decyzja o przyznaniu/ odmowie/ utrzymaniu certyfikacji
Audytor dostarcza raport do jednostki certyfikującej do ostatecznej weryfikacji. Raport zostaje zaakceptowany, Prezes Zarządu jednostki certyfikującej decyduje się wydać certyfikat.

Wydanie certyfikatu
Zatwierdzony raport oraz Certyfikat systemu zarządzania, jako dokument potwierdzający przyznanie certyfikacji jest przekazywany Klientowi.
Data przyznania certyfikatu jest datą podjęcia decyzji certyfikacyjnej.

PROCES CERTYFIKACJI ISO

 • Ogólny opis procesu certyfikacji
 • Rozszerzenie/ograniczenie zakresu certyfikacji; Zawieszenie/wycofanie certyfikatu orazunieważnienie umowy
 • Koszty certyfikacji
 • Warunki korzystania logo / nazwy jednostki akredytacyjnej
 • Ogólny opis procesu certyfikacji
Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotycząca norm ISO 9001, ISO 22000, przebiega według poniżej przedstawionego schematu.
Poniższe etapy przedstawiają proces na poziomie ogólnym.

Zapytanie o ofertę na certyfikację
Celem tego działania jest rozpoznanie potrzeb Klienta, ocena możliwości realizacji usługi przez jednostkę certyfikującą, oraz przygotowanie właściwej oferty na certyfikację i utrzymanie certyfikacji na dany system zarządzania. Obejmują one następujące działania:
– kontakt z klientem przedstawiciela Grand Cert lub klienta z Grand Cert
– wypełnienie przez klienta właściwego dla danego systemu zarządzania wniosku zwanego „Inquiry form” ( pobierz tutaj).
– Przegląd wniosku przez Grand Cert.

Oferta certyfikacyjna (Grand Cert)

Sporządzenie przez Grand Cert oferty na certyfikację zwaną „OFFER” i przesłanie jej klientowi do akceptacji drogę e- mailową.
Oferta certyfikacyjna prezentuje warunki i zasady przeprowadzenia procesu certyfikacji.

Umowa certyfikacyjna
Po akceptacji oferty przez klienta następuje przygotowanie przez Grand Cert i przesłanie umowy na certyfikację tzw. Оrder form.

Planowanie auditu
Wyznaczenie auditorów i ustalenie terminu z klientem

Przeprowadzenie auditu – Audit certyfikacyjny
Audit certyfikacyjny składa się z dwóch etapów.

Etap 1
Etap wstępny auditu certyfikacyjnego

Celem tego etapu jest:

1. Ocena kompletności dokumentacji systemu zarządzania; ocena specyficznych dla lokalizacji klienta warunków oraz
przeprowadzenie rozmów z personelem klienta w celu określenia gotowości do drugiego etapu,

2. Przeprowadzenie przeglądu stanu i zrozumienie wymagań normy / w szczególności określenie kluczowych
aspektów sposobu działania lub istotnych aspektów, procesów, celów i działania systemu.

3. Uzgodnienie zakresu certyfikacji i wyłączeń

4. Zgromadzenie danych dotyczące działania systemu zarządzania, w tym o
lokalizacji klienta, stosowanych procesach i wyposażeniu,
mających zastosowanie wymaganiach prawnych i regulacyjnych,
środkach nadzoru, (szczególnie w przypadku klientów wielooddziałowych);
przeprowadzenie przeglądu przydziału zasobów do drugiego etapu i uzgodnienia z klientem szczegółów
drugiego etapu, zaplanowanie auditu;
ocenę, czy są planowane i realizowane audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania, oraz czy poziom wdrożenia systemu zarządzania uzasadnia gotowość klienta do drugiego etapu.
Po przeprowadzeniu I Etapu audytu auditor wiodący informuje Organizację o wszystkich obszarach, które mogą zostać sklasyfikowane jako niespójności w drugim etapie audytu. Wszelkie rozbieżności wykryte podczas 1 ETAPU audytu muszą zostać całkowicie wyeliminowane w określonym czasie, jednak nie później niż 6 miesięcy od daty audytu.
W przypadku negatywnego wyniku auditu ETAP 1, audit ten tj. etap 1 musi zostać powtórzony.
O Wyniku audytu klient zostaje powiadomiony w sposób formalny drogą emailiowę niezwłocznie.
Do auditu etap 2 można przejść tylko po uzyskaniu pozytywnego wyniku z auditu ETAP 1.

Etap 2
Etap główny auditu certyfikacyjnego – przeprowadzany jest w celu oceny adekwatności wdrożenia i stosowania wymagań zawartych w kryteriach audytu.

Celem tego etapu jest:

 1. Informacje i dowody zgodności ze wszystkimi wymogami obowiązującej normy lub innych dokumentów normatywnych,
 2. Monitorowanie, mierzenie, raportowanie i ocenianie osiągnięć w odniesieniu do głównych celów i zadań;
 3. Zdolność systemu zarządzania organizacji i jej działania do przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych i umownych;
 4. Operacyjne zarządzanie procesami,
 5. Audyty wewnętrzne i analiza przez kierownictwo;
 6. Odpowiedzialność kierownictwa za politykę Organizacji.
Drugi etap audytu odbywa się w miejscu (miejscach) klienta
Termin auditu ETAPU 2 powinien być ustalony z uwzględnieniem potrzebnego czasu na rozwiązanie problemów zidentyfikowanych podczas auditu ETAPU 1 z zastrzeżeniem, iż w przypadku FSMS odstęp między etapami 1 i 2 nie powinien przekraczać 6 miesięcy. Jeśli przerwa jest dłuższa, powtarzany jest pierwszy etap początkowej certyfikacji..
Wynik auditu jest dokumentowany w raporcie. Wykryte niezgodności są dokumentowane i przekazywane organizacji na piśmie w postaci tzw „kart niezgodności”.
Audytor wiodący przygotowuje raport z auditu i jednocześnie koordynuje plan działań naprawczych z klientem i musi przesłać je w ciągu 21 dni od daty audytu do Jednostki Certyfikacji.

UWAGA:
W przypadku małych niezgodności, określane są działania korygujące i ich skuteczność weryfikowana jest na następnym audicie.
Duża niezgodność prowadzi do powtórzenia auditu tj. ponownego sprawdzenia danego obszaru, lub do przedstawienia nowych dokumentów.

Decyzja certyfikacyjna – Decyzja o przyznaniu/ odmowie/ utrzymaniu certyfikacji
Certyfikat jest wydawany po pozytywnej weryfikacji dokumentów z auditu, w tym raportu z auditu, dowodów zamknięcia ewentualnych niezgodności, potwierdzenia zgodności z procedurą certyfikacyjną.
Certyfikat jest wydawany tylko wówczas, gdy zostały zamknięte niezgodności.
Wydanie certyfikatu lub niepotwierdzenie wydania certyfikatu powinno się odbyć w ciągu 40 dni po audycie.

Wydanie certyfikatu

Zatwierdzony raport oraz Certyfikat systemu zarządzania, jako dokument potwierdzający przyznanie certyfikacji jest przekazywany Klientowi.
Data przyznania certyfikatu jest datą podjęcia decyzji certyfikacyjnej.

Audity nadzoru/kontrolne w okresie ważności certyfikatu


Certyfikaty Grand Cert są ważne max przez 3 lata pod warunkiem przeprowadzania rocznych auditów kontrolnych/ nadzoru w przedsiębiorstwie.
Audity nadzorcze są przeprowadzane 2 razy w ciągu trzech lat obowiązywania certyfikatu.
Celem auditu nadzoru jest potwierdzenie, że certyfikowany system zarządzania nadal spełnia wymagania danej normy.
Zakres auditu nadzoru.
Przed auditem kontrolnym uaktualniane są dane firmy w celu uwzględnienia istotnych zmian mających wpływ na zakres działalności lub procesu klienta. W przypadku istotnych zmian takich jak
– znaczne zwiększenie zatrudnienia
– zmniejszenie zatrudnienia,
– rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu działalności
może być konieczne przygotowanie nowej wyceny auditu i przedstawienia zaktualizowanej oferty na audit nadzoru.
Audit kontrolny jest prowadzony zgodnie z uzgodnionym przez auditora planem auditu.
Audit jest planowany w porozumieniu z klientem.
Pierwszy audit kontrolny musi być przeprowadzony nie później niż 12 (+ – 3 m-ce ) miesięcy od daty decyzji o wydaniu certyfikatu. W przypadku nie przeprowadzenia auditu nadzoru w terminie, certyfikat musi być zawieszony lub wycofany, przy czym zawieszenie nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.
Po audicie kontrolnym klient otrzymuje zatwierdzony raport z auditu
Audity w nadzorze są auditami na miejscu w organizacji.

Audit recertyfikacyjny:
Przed upływem ważności certyfikatu musi być przeprowadzony audit recertyfikacyjny/ wznawiający w przedsiębiorstwie, przedłużający ważność certyfikatu na kolejne 3 lata.
Celem audytu ponownej certyfikacji jest potwierdzenie zgodności i skuteczności systemu zarządzania oraz jego ciągłej przydatności i zgodności z zakresem certyfikacji.
Przed auditem wznawiającym uaktualniane są dane firmy w celu uwzględnienia istotnych zmian mających wpływ na zakres działalności lub procesu klienta.
Zmiany w systemie zarządzania muszą być przedstawione przez klienta w formie pisemnej.
Wypełniany jest nowy wniosek i przygotowuje się ofertę obejmująca kolejny trzy letni cykl. Zawarta wcześniej umowa pozostaje nadal ważna.
Jeżeli audyt ponownej certyfikacji nie zostanie zakończony i / lub nie będzie można ocenić skuteczności wdrożenia korekty i / lub korekty, przed upływem okresu certyfikacji ważność certyfikatu nie zostanie przedłużona. Informując klienta o decyzji dotyczącej certyfikacji, listem korespondencyjnym.
Jeśli audyt ponownej certyfikacji zakończy się pozytywnym wynikiem, przed wygaśnięciem certyfikatu. Data wydania nowego certyfikatu powinna być datą decyzji o ponownej certyfikacji lub późniejszej dacie.
Po wygaśnięciu okresu certyfikacji można odnowić certyfikat w ciągu 6 miesięcy, pod warunkiem zakończenia wszystkich czynności związanych z ponowną certyfikacją. Certyfikat wydaje się od daty podjęcia decyzji lub później niż od daty decyzji o ponownej certyfikacji. Data zakończenia powinna być oparta na poprzednim cyklu certyfikacji.

Certyfikacja wieloodziałowa
Podmiot wielooddziałowy to organizacja mająca zidentyfikowaną siedzibę centralną (centralę), gdzie planuje się i nadzoruje lub zarządza określonymi działaniami oraz sieć biur lokalnych lub filii (oddziałów), w których działania te są wykonywane w całości lub częściowo. Centrala niekoniecznie musi spełniać rolę głównego zarządu w podmiocie

Grupowa certyfikacja jest możliwa, jeśli spełnione są następujące warunki:

 • System zarządzania, który stosuje się do wszystkich oddziałów/ miejsc produkcyjnych jest w taki sam sposób ustanowiony, opracowany i utrzymywany. Dotyczy to także większości udokumentowanych informacji związanych z procesami.
 • Nadzór nad całym systemem zarządzania jest prowadzony centralnie przez przedstawiciela zarządzania jakością usytuowanego w centrali, obejmujący audity wewnętrzne i przegląd zarządzania. Jest on upoważniony do wydawania instrukcji wszystkim oddziałom/ miejscom produkcyjnym.
 • Niektóre działania są realizowane centralnie: projektowanie wyrobu i procesu, zaopatrzenie, zasoby ludzkie itp.
 • Wszystkie lokalizacje są powiązane prawnie z centralą.
Podczas przeglądu gotowości (etap 1) oraz etapu 2., oceniane są dodatkowo raporty z auditów wewnętrznych z wszystkich miejsc jak również zalecenia działań korygujących i ich wdrożenie. W przypadku takiej samej działalności w różnych lokalizacjach, możliwe jest próbkowanie zgodnie z dokumentem normatywnym IAF MD 1, dostępnym na stronie PCA.

Rozszerzenie/ograniczenie zakresu; Zawieszenie/wycofanie certyfikatu oraz unieważnienie umowy


Rozszerzanie zakresu certyfikacji
Rozszerzenie zakresu certyfikacji następuje na wniosek organizacji. Rozszerzenie wymaga złożenia wniosku, na podstawie przeglądu, którego określane są działania auditowe niezbędne do podjęcia decyzji o rozszerzeniu. W celu oceny nowego zakresu certyfikacji przeprowadzany jest dodatkowy audit w okresie ważności posiadanego certyfikatu lub podczas oceny przy audicie recertyfikacji. Jednostka na podstawie dokumentów informujący o dodatkowych produktach lub realizowanych procesach otrzymanych od klienta decyduje czy wymagana jest wizytacja w celu rozszerzenia zakresu audytu.

Ograniczanie zakresu certyfikacji, zawieszanie, cofnięcia certyfikacji
Ograniczanie zakresu certyfikacji

Możliwe jest ograniczenie zakresu certyfikacji, aby wykluczyć te części działalności klienta, które stale, lub w poważnym stopniu nie spełniają wymagań certyfikacyjnych. Jednakże te części nie mogą wpływać na zdolność organizacji do spełniania wymagań danej normy systemu zarządzania. W przypadku ograniczenia zakresu certyfikacji, wystawiany jest nowy certyfikat z nowym zakresem certyfikacji, lecz z datą ważności taką jak dotychczasowy certyfikat.

Zawieszenie certyfikacji
następuje w poniższych przypadkach:

 • certyfikowany system zarządzania organizacji stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, w tym wymagań dotyczących skuteczności systemu zarządzania;
 • organizacja nie wyraża zgody na przeprowadzenie auditów w nadzorze lub auditów dla
 • ponownej certyfikacji z wymaganą częstością, co najmniej raz w roku kalendarzowym; organizacja dobrowolnie poprosiła o zawieszenie;
 • stwierdzenia przekroczenia przez organizację praw i obowiązków określonych w umowie o certyfikacji;
 • niespełnienia w terminie zobowiązań finansowych wobec Grand Cert.
Zawieszenie ważności certyfikatu nie może przekroczyć sześciu miesięcy. W zawieszeniu, certyfikacja jest czasowo nieważna. W przypadku zawieszenia, organizacja powstrzymuje się od dalszego powoływania się na certyfikację oraz stosowanie Znaku certyfikacji.
Okres zawieszenia nie może przekroczyć 6 miesięcy.
Jeśli kwestie, które sprawiły zawieszenie certyfikacji zostaną usunięte, wówczas certyfikacja jest przywracana.

Wycofanie certyfikacji

Niezdolność firmy do rozwiązania problemu, który powoduje zawieszenie, w warunkach ustalonych przez jednostkę certyfikującą, zostanie podjęta w celu anulowania certyfikacji lub ograniczenia zakresu certyfikacji.
Wycofanie certyfikacji następuje w przypadku:

 • stwierdzenia, że nie zostały rozwiązane w ciągu 6 miesięcy kwestie, które spowodowały zawieszenie;
 • stwierdzenia trwałego zaprzestania: produkcji wyrobów, świadczenia usług lub stosowania
 • procesów objętych zakresem certyfikatu;
Po cofnięciu certyfikatu Klient jest zobowiązany do zaprzestania powoływania się na status organizacji certyfikowanej i
używania certyfikatów we wszystkich materiałach reklamowych w ciągu miesiąca od poinformowania Klienta o jego
statusie.
W przypadku cofnięcia certyfikatu, informacja o tym fakcie jest publikowana na stronie Grand Cert.

Koszty certyfikacji

Koszty certyfikacji składają się ze stałej opłaty obejmującej udział w systemie akredytacji, weryfikację techniczną, wystawienie certyfikatu oraz opłaty za audity w całym cyklu ważności certyfikatu. Czas auditu jest obliczany w oparciu o dokumenty normatywne ISO / TS 22003:2013, IAF MD 5:2015, IAF MD 1: 2007, (IAF MD dostępne na stronie PCA).

Warunki korzystania ze znaku jednostki certyfikującej / nazwy jednostki akredytacyjnej

1. Nazwa , dane i lokalizacja właściciela znaku.
GRAND CERT Sp. z o.o.
ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
Tel.: +48 22 343 98 00
Faks: +48 22 343 98 10
e-mail: info@grand-cert.com

GRAND CERT Sp. z o.o. jest właścicielem znaku towarowego GRAND CERT (następnie zwanym „znak”), który może być

stosowany w kształcie przedstawionym w niniejszym załączniku.

2. Użytkownicy znaku Grand Cert

Użytkownikami znaku są właściciele ważnych certyfikatów GRAND CERT, przy czym pod określeniem właściciel certyfikatu GRAND CERT należy rozumieć te przedsiębiorstwa, którym wydane zostały certyfikaty GRAND CERT.

3. Przyznanie prawa do stosowania znaku

GRAND CERT pozwala użytkownikowi na stosowanie znaku w sposób zgodny z przepisami umowy o udzielenie certyfikatu i przynależnych dokumentów, a zwłaszcza niniejszych warunków GRAND CERT. Użytkownik znaku zapewnia, że wykorzystanie znaku w reklamach lub w innych działaniach realizowane będzie w ramach niniejszych warunków.
Prawo stosowania znaku ograniczone jest do osób prawnych i nie może być bez wyraźnego zezwolenia GRAND CERT przenoszone na osoby trzecie lub następców, albo być przedmiotem cesji lub odkupienia i jakiegokolwiek wymuszonego działania. Znak również nie może być używany do oznaczania poszczególnych wyrobów, także nie może znajdować się w ścisłym związku z wyrobami w taki sposób, który mógłby sugerować, iż właśnie te wyroby są certyfikowane przez Grand Cert. Użytkownik znaku jest wobec Grand Cert odpowiedzialny za stosowania tego znaku, a zwłaszcza za jego wykorzystanie w celach reklamowych.
Znak nie może być używany przez certyfikowanego klienta na laboratoryjnych sprawozdaniach z badan lub inspekcji, świadectwach wzorcowania.

4. Kształt/ forma

Dopuszczalne jest wyłącznie stosowanie znaku w formie i kształcie przedstawionym w załączniku. Znak musi być łatwy do odczytania i wyraźnie widoczny.


5. Zakres używania znaku
Użytkowanie znaku jest ograniczone do obszaru obowiązywania certyfikacji przedsiębiorstwa, który określony został w świadectwie certyfikacji. Znak może być stosowany tylko dla celów handlowych i wyłącznie w dokumentach w korespondencji handlowej oraz w materiałach reklamowych.


6. Zawieszenie certyfikacji
Jeżeli stosownie do reguł certyfikacji GRAND CERT certyfikacja zostanie zawieszona, to użytkownik znaku traci prawo do stosowania znaku. W takim przypadku użytkownik znaku może posiadane jeszcze dokumenty opatrzone tym znakiem używać najwyżej przez okres jednego miesiąca od wejścia w życie zawieszenia certyfikacji.


7. Anulowanie certyfikacji
Jeżeli stosownie do reguł certyfikacji GRAND CERT certyfikacja zostanie odwołana, to użytkownik znak traci prawo do stosowania znaku. W takim przypadku użytkownik znaku może najwyżej przez okres jednego miesiąca od wejścia w życie odwołania certyfikacji używać posiadane jeszcze dokumenty opatrzone tym znakiem.


8. Inna utrata prawa do stosowania znaku
Prawo stosowania znaku wygasa zarówno z upływem daty ważności certyfikacji jak również w przypadku stwierdzenia przez Jednostkę niewłaściwego wykorzystania certyfikacji. Jednostka ma prawo podjąć działania takie jak cofnięcie certyfikatu, opublikowanie informacji o wykroczeniu a także podjąć odpowiednie działania prawne. Jeżeli prawo do stosowania znaku wygaśnie, to użytkownik znaku może posiadane jeszcze dokumenty opatrzone tym znakiem używać najwyżej przez okres jednego miesiąca od wejścia w życie wygaśnięcia certyfikacji.

grand cert

BAZA CERTYFIKATÓW


grand cert

KONTAKT

GRAND CERT Sp. z o.o.
ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
Tel.: +48 22 343 98 00
Faks: +48 22 343 98 10
e-mail:info@grand-cert.com

GRAND CERT Sp. z o.o. (Dział techniczny)
pr. Chornowola 63
79020, Ukraina, Lwów
Теl. +38 094 993 72 13
Теl. +38 067 20 89 463
e-mail: info@grand-cert.com

CRM-форма з'явиться тут